1996-06-04 00:00:10# 120. lþ.#F 158.#23. fundur. Almannatryggingar., til 00:01:14| A gert 4 14:40
[prenta uppsett í dálka] 158. fundur

Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 529. mál (eingreiðsla skaðabóta). --- Þskj. 1026, nál. 1125.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:00]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.
nei:
EgJ*.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]