1996-06-04 15:51:54# 120. lþ.#F 160.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 16:11:09| A gert 4 17:16
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 437. mál (veiðar krókabáta). --- Þskj. 769, nál. 1092, 1094 og 1128, brtt. 1093 og 1132.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:56]

Brtt. 1093,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (LB) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:54]

Hjálmar Árnason:


[15:55]

Kristinn H. Gunnarsson:


1. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1132,1 felld með 35:3 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, LB, TIO.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JónK, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SAÞ, SP, StG, StB, VS, ÞorstP.

10 þm. (ÁRJ, BH, HjálmJ, JóhS, KHG, MF, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:57]

Tómas Ingi Olrich:


[15:58]

Valgerður Sverrisdóttir:


2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 39:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ.
nei:
ÁJ, LB, TIO.

6 þm. (ÁRJ, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SvanJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:59]

Einar K. Guðfinnsson:


[16:00]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[16:01]

Hjörleifur Guttormsson:


3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1093,2.a--b (tvær nýjar greinar, verða 5.--6. gr.) samþ. með 36:9 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
BH, HG, KHG, LB, MF, RA, SJóh, SvG, ÖJ.

3 þm. (GGuðbj, KÁ, KH) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1093,2.c (ný grein, verður 7. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

4 þm. (GGuðbj, KÁ, KH, LB) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1093,3 samþ. með 47:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.
nei:
LB.

15 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1132,2 kom ekki til atkv.

4. gr. (verður 8. gr.), svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (TIO) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, LB, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1093,4 samþ. með 46 shlj. atkv.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (ÁRJ, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1093,5 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. II) samþ. með 31:12 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LB, MS, ÓE, PHB, RG, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
ÁRJ, BH, HG, JóhS, KHG, KH, MF, RA, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

4 þm. (GuðjG, GGuðbj, KÁ, KPál) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, ÓÖH, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:08]

Svanfríður Jónasdóttir:


[16:09]

Kristján Pálsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (LB) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KF, PP, SighB, SF, SJS, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.