1996-06-04 16:11:11# 120. lþ.#F 160.#2. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 16:12:37| A gert 4 17:16
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 436. mál (úreldingarstyrkur til krókabáta). --- Þskj. 768, nál. 1095.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:11]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (ÁRJ, JóhS, SvanJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (ÁRJ, JóhS, SvanJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁMM, DO, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.