1996-06-04 16:12:39# 120. lþ.#F 160.#3. fundur. Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar., til 16:25:02| A gert 4 17:16
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 331. mál. --- Þskj. 1157, brtt. 998.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:13]

Guðmundur Árni Stefánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 998 kölluð aftur.

Frv. samþ. með 30:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, VS, ÞorstP, ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj.
nei:
GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, SJóh, SvG, ÖJ, BH, RA.

6 þm. (GÁS, ÁÞ, LB, RG, SvanJ, ÁRJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, TIO, VE, ÖS, ÁE, ÁMM) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:16]

Hjörleifur Guttormsson:


[16:17]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[16:18]

Kristín Halldórsdóttir:


[16:19]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[16:21]

Ögmundur Jónasson: