1996-06-04 16:25:03# 120. lþ.#F 160.#4. fundur. Póstlög., til 16:25:45| A gert 19 11:4
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Póstlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 364. mál (Póstur og sími hf.). --- Þskj. 1158.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:25]

Frv. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, VS, ÞorstP.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, MF, PP, SighB, SF, SJS, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.