1996-06-04 16:33:00# 120. lþ.#F 160.#11. fundur. Mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi., til 16:34:52| A gert 19 11:4
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi, frh. síðari umr.

Þáltill. GÁ o.fl., 139. mál. --- Þskj. 165, nál. 1153.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:34]

Till. í nál. 1153 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ.

15 þm. (ÁE, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, PP, SighB, SF, SJS, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:33]

Hjörleifur Guttormsson: