1996-06-05 13:03:23# 120. lþ.#F 161.#4. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:16:09| A gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 421. mál (fjármagnstekjur). --- Þskj. 1136, brtt. 1115,9 og 1145.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:05]

Brtt. 1115,9 kölluð aftur.

Brtt. 1145 samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, GHH, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SP, VS, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, HG, JóhS, LB, MF, RA, RG, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, ÓÖH, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 30:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EgJ, FI, GHH, GB, GHall, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, VS, ÞorstP.
nei:
TIO.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GuðjG, GÁS, HG, JóhS, LB, MF, RA, RG, SighB, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, DO, EKG, EOK, FrS, GÁ, GMS, HjálmJ, PP, SJóh, SF, StG, SJS, StB, VE, ÖS) fjarstaddir.

8 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:06]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[13:07]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[13:08]

Ögmundur Jónasson:


[13:10]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[13:11]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[13:12]

Kristinn H. Gunnarsson:


[13:13]

Guðjón Guðmundsson:


[13:14]

Ásta B. Þorsteinsdóttir: