1996-06-05 13:16:58# 120. lþ.#F 161.#7. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:20:16| A gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 437. mál (veiðar krókabáta). --- Þskj. 1190, brtt. 1197.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:19]

Brtt. 1197 felld með 26:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, RA, RG, SighB, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EgJ, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, HÁs, HBl, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, TIO, VS, ÞorstP.

4 þm. (ÁE, ÁRJ, JóhS, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, DO, EKG, EOK, FrS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, PP, SJóh, SF, StG, SJS, StB, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:18]

Gísli S. Einarsson:


Frv. samþ. með 27:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ*, BBj, BH*, EgJ, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, HÁs, HBl, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, SvG, VS, ÞorstP.
nei:
LB.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GÁS, GGuðbj, HG**, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SighB, SvanJ, TIO, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, DO, EKG, EOK, FrS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, PP, SJóh, SF, StG, SJS, StB, VE, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu ekki að greiða atkvæði.]

[**Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]