1996-06-05 13:21:24# 120. lþ.#F 161.#11. fundur. Félagsleg verkefni., til 13:22:25| A gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Félagsleg verkefni, frh. síðari umr.

Þáltill. RG, 300. mál. --- Þskj. 540, nál. 1196.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:22]

Tillgr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, HBl, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SP, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

16 þm. (ÁMM, DO, EOK, FrS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, PP, SJóh, SF, StG, SJS, StB, VE, ÖS) fjarstaddir.