1996-06-05 13:22:27# 120. lþ.#F 161.#12. fundur. Staðgreiðsla opinberra gjalda., til 13:23:49| A gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 3. umr.

Frv. JóhS o.fl., 449. mál (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur). --- Þskj. 1195.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:23]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, HBl, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SP, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (ÁÞ*, BH*) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, DO, EOK, FrS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, PP, SJóh, SF, StG, SJS, StB, VE, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu að segja já.]