1996-06-05 13:27:06# 120. lþ.#F 161.#9. fundur. Heilbrigðisþjónusta., til 13:28:04| A gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Heilbrigðisþjónusta, frh. 1. umr.

Stjfrv., 524. mál (svæðisráð sjúkrahúsa). --- Þskj. 974.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:27]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SAÞ, SP, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (LB, SighB) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, DO, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HjÁ, HG, PP, SJóh, SF, StG, SJS, StB, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.