1996-06-05 20:44:51# 120. lþ.#F 161.#10. fundur. Náttúruvernd., til 21:18:26| A gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Náttúruvernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 366. mál (heildarlög). --- Þskj. 1220, nál. 934 og 1091, brtt. 935 og 1215.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:47]

Till. í nál. 1091 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KF, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

22 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, KHG, KPál, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, SvG, ÖS) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

6 þm. (BH, HG, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:47]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 935,1 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 935,2 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁJ, ÁMM, EgJ, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., 1. mgr., samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (BH, HG, JóhS, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., 2. mgr., samþ. með 31:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, HG, KÁ, KH, RA, SvG, ÖJ.

6 þm. (ÁE, ÁRJ, GGuðbj, JóhS, MF, SvanJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., 3.--5. mgr., svo breyttar, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

5. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, KÁ, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 935,3 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁRJ, BH, HG, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 935,4 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (BH, GGuðbj, HG, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 935,5 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

9 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, KH, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

9. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

10. gr. samþ. með 33:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
HG, RA, SvG, ÖJ.

7 þm. (BH, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, MF, SvanJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

11. gr., 1. málsl. 1. mgr., samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁRJ, BH, HG, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

11. gr., 2.--3. málsl. 1. mgr., samþ. með 32:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SvG, ÖJ.

4 þm. (ÁRJ, JóhS, MF, SvanJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

11. gr., 2. mgr., samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 935,6 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

7 þm. (BH, HG, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

12. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 935,7 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

13. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

14. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:58]

Hjörleifur Guttormsson:


15. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 935,8 (16. gr., ný 3.--4. mgr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

16. gr., 1. mgr., samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GHall, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

16. gr., 2. mgr., samþ. með 29:10 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvG, ÖJ.

7 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, JóhS, LB, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:01]

Hjörleifur Guttormsson:


16. gr., 5. mgr., samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:02]

Hjörleifur Guttormsson:


17.--20. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

21. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:03]

Hjörleifur Guttormsson:


22. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, KHG, PP, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

23.--24. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1215 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SAÞ, SP, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:06]

Hjörleifur Guttormsson:


25. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SAÞ, SP, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

5 þm. (BH, GGuðbj, KÁ, KH, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

26.--27. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

28. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, TIO, VE, ÞorstP.

16 þm. (ÁRJ, ÁÞ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, VS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:08]

Hjörleifur Guttormsson:


29. gr., 1. mgr., samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

29. gr., 2. mgr. (,,Landsvæði þjóðgarða skulu vera í ríkiseign``), samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SAÞ, SP, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

29. gr., 2. mgr. (frá: ,,nema sérstaka ástæður ...``), samþ. með 33:10 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁRJ, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SvG, ÖJ.

4 þm. (BH, MF, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:10]

Hjörleifur Guttormsson:


29. gr., 3.--4. mgr., samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

30.--34. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, FI, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 935,9 (ný 35. gr.) samþ. með 33:9 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, RG, SvG, ÖJ.

5 þm. (BH, GÁS, JóhS, MF, SvanJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:12]

Hjörleifur Guttormsson:


36.--41. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

4 þm. (HG, RA, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.