1996-06-05 21:19:29# 120. lþ.#F 161.#6. fundur. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands., til 21:22:55| A gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 519. mál. --- Þskj. 1216, nál. 1078 og 1086, frhnál. 1206, brtt. 1079 og 1207.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:19]

Till. í nál. 1086 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar kölluð aftur.

Brtt. 1079 kölluð aftur.

Brtt. 1207,1 (1.--7. gr. falli brott) samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SAÞ, SP, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

4 þm. (HjÁ, HG, MS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KHG, LB, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1207,2 (ný 8. gr., verður 1. gr.) samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HG, JóhS, KÁ, KH, MS, MF, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KHG, LB, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1207,3 (9.--14. gr. falli brott) samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

7 þm. (BH, HjÁ, HG, MS, MF, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KHG, LB, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1207,4 (ný 16. gr., verður 3. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁÞ, BH, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HG, KÁ, KH, MS, MF, RG, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KHG, LB, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1207,5 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁÞ, BH, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HG, KÁ, KH, MS, MF, RG, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KHG, LB, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1207,6 (ný fyrirsögn) samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (BH, GÁS, HjÁ, HG, MS, MF, RG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁÞ, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KHG, LB, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.