1996-06-05 21:35:13# 120. lþ.#F 162.#3. fundur. Eftirlaun alþingismanna., til 21:36:49| A gert 11 9:4
[prenta uppsett í dálka] 162. fundur

Eftirlaun alþingismanna, frh. 2. umr.

Frv. RA o.fl., 540. mál (forseti Alþingis, makalífeyrir). --- Þskj. 1154, nál. 1204 og 1205.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:35]

1. gr. samþ. með 39:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÖJ.

4 þm. (ÁE, ÁRJ, JóhS, SvanJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, FI, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KHG, LB, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SAÞ, SP, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (ÁE, JóhS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, FI, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, HBl, KHG, LB, PP, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

3.--6. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.