1996-06-05 21:49:04# 120. lþ.#F 163.#4. fundur. Þingfararkaup og þingfararkostnaður., til 21:49:19| A gert 3 9:17
[prenta uppsett í dálka] 163. fundur

Þingfararkaup og þingfararkostnaður, frh. 3. umr.

Frv. GHH o.fl., 541. mál (biðlaun). --- Þskj. 1155.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:49]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, EOK, FrS, GE, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.