Útbýting 120. þingi, 161. fundi 1996-06-05 11:17:50, gert 24 11:9

Framkvæmd vegáætlunar 1995, 542. mál, skýrsla samgrh., þskj. 1203.

Laun forseta Íslands, 224. mál, nál. meiri hluta allshn., þskj. 1200.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 500. mál, frhnál. efh.- og viðskn., þskj. 1201; brtt. efh.- og viðskn., þskj. 1202.