Útbýting 120. þingi, 161. fundi 1996-06-05 13:43:39, gert 24 11:9

Eftirlaun alþingismanna, 540. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 1204; nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 1205.

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 519. mál, frhnál. sjútvn., þskj. 1206; brtt. sjútvn., þskj. 1207.

Þingfararkaup og þingfararkostnaður, 541. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1198.