1995-11-02 18:33:10# 120. lþ.#F 26.#1. fundur. Þingfararkaup og þingfararkostnaður., til 18:34:38| A gert 2 19:6
[prenta uppsett í dálka]

Frv. ÓE o.fl., 84. mál (skattskylda starfskostnaðar). --- Þskj. 85.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[18:34]

Frv. samþ. með 39:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, JHall, KHG, KÁ, LMR, LB, ÓE, ÓRG, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞJ, ÞorstP.
nei:
GHelg, ÖJ.

5 þm. (ÁE, ÁRJ, JóhS, KH, VÁ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, GE, GuðjG, GB, HjÁ, IP, JBH, KPál, MF, RG, StG, TIO, VK, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:33]

Ágúst Einarsson: