1995-11-20 15:32:56# 120. lþ.#F 36.#5. fundur. Áfengislög., til 15:33:25| A gert 21 16:41
[prenta uppsett í dálka]

Frv. JóhS o.fl., 144. mál (aldursmörk). --- Þskj. 171.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, DSigf, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GGuðbj, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, JHall, KH, LB, MS, MF, ÓE, ÓRG, ÓHann, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VK, ÞorstP, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KHG) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, DO, GuðjG, GÁS, GÁ, GMS, HBl, KF, KÁ, KPál, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.