1995-12-12 14:40:00# 120. lþ.#F 60.#2. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 14:41:03| A gert 12 16:32
[prenta uppsett í dálka]

Stjfrv., 118. mál (Sléttuhreppur). --- Þskj. 130.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:40]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, DSigf, EgJ, EKG, EOK, GB, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, KÁ, KH, KB, MF, ÓRG, ÓÖH, PP, PBald, PHB, RA, RG, SAÞ, StG, SvanJ, SvG, VE, ÞorstP, ÖS.

28 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HBl, ÍGP, JBH, JónK, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, SighB, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÖJ) fjarstaddir.