1995-12-12 17:48:38# 120. lþ.#F 62.#2. fundur. Skattskylda innlánsstofnana., til 17:49:01| A gert 13 8:37
[prenta uppsett í dálka]

Stjfrv., 135. mál (Iðnþróunarsjóður). --- Þskj. 161.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:48]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, DSigf, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, GMS, IP, ÍGP, JBH, KÁ, KB, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PBald, PHB, RA, RG, SAÞ, SP, StG, SJS, SvG, TIO, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

25 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, FI, FrS, GE, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KHG, KH, ÓRG, SighB, StB, SvanJ, VS) fjarstaddir.