Fundargerð 120. þingi, 93. fundi, boðaður 1996-02-20 13:30, stóð 13:00:26 til 15:45:59 gert 20 16:29
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

93. FUNDUR

þriðjudaginn 20. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:34]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um utandagskrárumræðu.

[13:34]

Forseti tilkynnti að kl. 3 færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Suðurl.


Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, frh. 1. umr.

Stjfrv., 254. mál (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla). --- Þskj. 425.

[13:35]


Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, frh. 1. umr.

Frv. ÁE og SvanJ, 242. mál (sjávarútvegsfyrirtæki). --- Þskj. 328.

[13:36]


Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, frh. 1. umr.

Frv. KPál o.fl., 307. mál (sjávarútvegsfyrirtæki). --- Þskj. 547.

[13:37]


Löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum, 2. umr.

Stjfrv., 102. mál (heildarlög). --- Þskj. 107, nál. 563.

[13:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Slóveníu, síðari umr.

Stjtill., 286. mál. --- Þskj. 525, nál. 569.

[13:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES, 1. umr.

Stjfrv., 283. mál. --- Þskj. 522.

[13:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landflutningasjóður, 1. umr.

Stjfrv., 317. mál (hlutverk). --- Þskj. 559.

[13:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjóvarnir, 1. umr.

Frv. StB o.fl., 281. mál. --- Þskj. 517.

[13:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flutningur félagslegra verkefna, fyrri umr.

Þáltill. RG, 300. mál. --- Þskj. 540.

[13:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 14:55]


Umræður utan dagskrár.

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi.

[15:01]

Málshefjandi var Margrét Frímannsdóttir.


Löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 102. mál (heildarlög). --- Þskj. 107, nál. 563.

[15:41]


Fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Slóveníu, frh. síðari umr.

Stjtill., 286. mál. --- Þskj. 525, nál. 569.

[15:42]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 573).


Flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES, frh. 1. umr.

Stjfrv., 283. mál. --- Þskj. 522.

[15:43]


Landflutningasjóður, frh. 1. umr.

Stjfrv., 317. mál (hlutverk). --- Þskj. 559.

[15:44]


Sjóvarnir, frh. 1. umr.

Frv. StB o.fl., 281. mál. --- Þskj. 517.

[15:44]


Flutningur félagslegra verkefna, frh. fyrri umr.

Þáltill. RG, 300. mál. --- Þskj. 540.

[15:45]

Fundi slitið kl. 15:45.

---------------