Fundargerð 120. þingi, 117. fundi, boðaður 1996-04-12 10:30, stóð 10:30:01 til 19:37:39 gert 15 8:25
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

117. FUNDUR

föstudaginn 12. apríl,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Fundarsókn stjórnarþingmanna.

[10:33]

Málshefjandi var Ágúst Einarsson.


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 344. mál (nauðasamningar). --- Þskj. 599.

[10:57]


Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 394. mál (leiga, sala embættisbústaða o.fl.). --- Þskj. 692.

[10:58]


Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri, frh. 1. umr.

Stjfrv., 423. mál. --- Þskj. 752.

[10:59]


Fjáröflun til vegagerðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 442. mál (álagning, eftirlit o.fl.). --- Þskj. 774.

[11:00]


Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 441. mál (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl). --- Þskj. 773.

[11:00]


Vörugjöld, frh. 1. umr.

Stjfrv., 445. mál (magngjald o.fl.). --- Þskj. 777.

[11:01]


Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 444. mál (vinna við íbúðarhúsnæði). --- Þskj. 776.

[11:01]


Lögreglulög, 1. umr.

Stjfrv., 451. mál (heildarlög). --- Þskj. 783.

[11:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:12]


Meðferð opinberra mála, 1. umr.

Stjfrv., 450. mál (ákæruvald). --- Þskj. 782.

[13:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 1. umr.

Stjfrv., 463. mál (EES-reglur, vegheiti o.fl.). --- Þskj. 798.

[13:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Stjfrv., 437. mál (veiðar krókabáta). --- Þskj. 769.

[14:02]

[15:21]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 1. umr.

Stjfrv., 436. mál (úreldingarstyrkur til krókabáta). --- Þskj. 768.

og

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, 1. umr.

Stjfrv., 469. mál. --- Þskj. 804.

[18:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. SJS og KHG, 416. mál (heildarafli þorsks, úrelding nótaskipa o.fl.). --- Þskj. 740.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 15.--18. mál.

Fundi slitið kl. 19:37.

---------------