Fundargerð 120. þingi, 124. fundi, boðaður 1996-04-22 15:00, stóð 15:00:01 til 23:47:28 gert 23 8:33
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

124. FUNDUR

mánudaginn 22. apríl,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[15:01]

Útbýting þingskjals:


Tilkynning um utandagskrárumræðu.

[15:01]

Forseti tilkynnti að að afloknum atkvæðagreiðslum um 1.--12. dagskrármál færu fram umræður utan dagskrár að beiðni hv. 11. þm. Reykn.


Athugasemdir um störf þingsins.

Svör við fyrirspurn.

[15:02]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Ríkisreikningur 1991, frh. 2. umr.

Stjfrv., 87. mál. --- Þskj. 88, nál. 584.

[15:10]


Ríkisreikningur 1992, frh. 2. umr.

Stjfrv., 88. mál. --- Þskj. 89, nál. 585.

[15:12]


Ríkisreikningur 1993, frh. 2. umr.

Stjfrv., 128. mál. --- Þskj. 153, nál. 586.

[15:13]


Brú yfir Grunnafjörð, frh. fyrri umr.

Þáltill. GE, 56. mál. --- Þskj. 56.

[15:14]


Samanburður á lífskjörum á Íslandi og í nálægum löndum, frh. fyrri umr.

Þáltill. GMS, 309. mál. --- Þskj. 550.

[15:15]


Fiskréttaverksmiðjur, frh. fyrri umr.

Þáltill. GMS, 310. mál. --- Þskj. 551.

[15:15]


Friðlýsing Hvítár/Ölfusár og Jökulsár á Fjöllum, frh. fyrri umr.

Þáltill. KH o.fl., 373. mál. --- Þskj. 653.

[15:16]


Framleiðsla og sala á búvörum, frh. 1. umr.

Frv. SighB o.fl., 377. mál (sala alifuglaafurða). --- Þskj. 665.

[15:16]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 393. mál (gildistökuákvæði). --- Þskj. 688.

[15:17]


Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum, frh. 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 410. mál. --- Þskj. 728.

[15:18]


Kosningar til Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. GÁS o.fl., 420. mál (atkvæðagreiðsla erlendis). --- Þskj. 749.

[15:18]


Gæludýrahald, frh. 1. umr.

Frv. HG, 424. mál. --- Þskj. 753.

[15:19]


Umræður utan dagskrár.

Ástandið í Mið-Austurlöndum.

[15:19]

Málshefjandi var Ágúst Einarsson.


Viðskiptabankar og sparisjóðir, 2. umr.

Stjfrv., 232. mál (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.). --- Þskj. 313, nál. 704 og 721, brtt. 705.

[15:48]

[17:56]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 17:56]

[21:01]

[21:18]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tilhögun þingfundar.

[23:15]

Forseti tilkynnti að á þessum fundi yrði einungis mælt fyrir nefndarálitum í 14. og 15. dagskrármáli og umræðu síðan frestað.


Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, 2. umr.

Stjfrv., 254. mál (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla). --- Þskj. 425, nál. 764 og 830, brtt. 765 og 831.

[23:16]

Umræðu frestað.


Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 308. mál (erlend eignaraðild að skipum). --- Þskj. 549, nál. 836 og 843.

[23:39]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 16.--19. mál.

Fundi slitið kl. 23:47.

---------------