Fundargerð 120. þingi, 126. fundi, boðaður 1996-04-24 13:30, stóð 13:30:07 til 16:18:36 gert 24 16:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

126. FUNDUR

miðvikudaginn 24. apríl,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þingfrestun.

[13:32]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.

[13:51]

Útbýting þingskjals:


Samningar við Færeyjar um fiskveiðimál, frh. fyrri umr.

Stjtill., 470. mál. --- Þskj. 805.

[13:51]


Evrópusamningur um forsjá barna, frh. fyrri umr.

Stjtill., 471. mál. --- Þskj. 806.

[13:52]


Fullgilding samnings gegn pyndingum, frh. fyrri umr.

Stjtill., 475. mál. --- Þskj. 811.

[13:53]


Samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands, frh. fyrri umr.

Stjtill., 491. mál. --- Þskj. 850.

[13:54]


Samningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 492. mál. --- Þskj. 851.

[13:54]


Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagsleg réttindi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 493. mál. --- Þskj. 852.

[13:55]


Ríkisreikningur 1991, frh. 3. umr.

Stjfrv., 87. mál. --- Þskj. 88.

[13:56]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 861).


Ríkisreikningur 1992, frh. 3. umr.

Stjfrv., 88. mál. --- Þskj. 89.

[13:56]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 862).


Ríkisreikningur 1993, frh. 3. umr.

Stjfrv., 128. mál. --- Þskj. 153.

[13:57]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 863).


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 393. mál (gildistökuákvæði). --- Þskj. 688.

[13:58]


Háskóli Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 217. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 296, nál. 718, 825 og 834, brtt. 856.

[14:00]


Háskólinn á Akureyri, frh. 2. umr.

Stjfrv., 218. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 297, nál. 718, 825 og 834, brtt. 857.

[14:04]


Flugskóli Íslands hf., 1. umr.

Stjfrv., 461. mál. --- Þskj. 796.

[14:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skaðabótalög, 2. umr.

Frv. allshn., 399. mál (margföldunarstuðull o.fl.). --- Þskj. 703, nál. 741, brtt. 729.

[15:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 2. umr.

Stjfrv., 271. mál (einkamerki). --- Þskj. 506, nál. 744.

[15:22]

[15:42]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Innflutningur dýra, 2. umr.

Stjfrv., 367. mál (gjald fyrir einangrun). --- Þskj. 644, nál. 754.

[16:06]

[16:10]


Flugskóli Íslands hf., frh. 1. umr.

Stjfrv., 461. mál. --- Þskj. 796.

[16:12]


Skaðabótalög, frh. 2. umr.

Frv. allshn., 399. mál (margföldunarstuðull o.fl.). --- Þskj. 703, nál. 741, brtt. 729.

[16:12]


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 271. mál (einkamerki). --- Þskj. 506, nál. 744.

[16:15]

Út af dagskrá voru tekin 17.--18. mál.

Fundi slitið kl. 16:18.

---------------