Fundargerð 120. þingi, 135. fundi, boðaður 1996-05-10 10:30, stóð 10:30:06 til 18:53:02 gert 10 19:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

135. FUNDUR

föstudaginn 10. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:


Tilkynning um utandagskrárumræðu.

Forseti tilkynnti að kl. hálftvö færi fram umræða utan dagskrár að beiðni hv. 4. þm. Vestf.

[10:30]


Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650, nál. 886 og 912, brtt. 887, 930 og 945.

[10:32]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:00]


Umræður utan dagskrár.

Skýrsla um endurskoðun á útvarpslögum.

[13:31]

Málshefjandi var Sighvatur Björgvinsson.


Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650, nál. 886 og 912, brtt. 887, 930 og 945.

[15:11]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--3. mál.

Fundi slitið kl. 18:53.

---------------