1997-03-11 14:21:07# 121. lþ.#F 87.#3. fundur. Brunavarnir og brunamál., til 14:24:27| A gert 11 19:46
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur

Brunavarnir og brunamál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 346. mál (yfirstjórn). --- Þskj. 618, nál. 712.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:22]

1. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, FI, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JGS, JBH, KÁ, KH, LMR, LB, MagnA, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, SvÁ, SK, VS, ÖS.

4 þm. (HG, MF, SJS, SvG) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁRÁ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GMS, HÁs, HjálmJ, JónK, KHG, KPál, MS, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VE, ÞorstP) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, FI, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JGS, JBH, KÁ, KH, LMR, LB, MagnA, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, SvÁ, SK, VS, ÖS.

4 þm. (HG, MF, SJS, SvG) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁRÁ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GMS, HÁs, HjálmJ, JónK, KHG, KPál, MS, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VE, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 712 (ný 4. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, FI, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JGS, JBH, KÁ, KH, LMR, LB, MagnA, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, SvÁ, SK, SvG, VS, ÖS.

3 þm. (HG, MF, SJS) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁRÁ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GMS, HÁs, HjálmJ, JónK, KHG, KPál, MS, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VE, ÞorstP) fjarstaddir.

5.--7. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, FI, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JGS, JBH, KÁ, KH, LMR, LB, MagnA, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, SvÁ, SK, VS, ÖS.

3 þm. (HG, MF, SJS) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁRÁ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GMS, HÁs, HjálmJ, JónK, KHG, KPál, MS, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvG, TIO, VE, ÞorstP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv.