1997-03-13 11:11:19# 121. lþ.#F 90.#1. fundur. Brunavarnir og brunamál., til 11:13:51| A gert 17 15:25
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur

Brunavarnir og brunamál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 346. mál (yfirstjórn). --- Þskj. 738.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:13]

Frv. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GGuðbj, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, KH, LB, MagnA, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SAÞ, SP, StG, StB, SvÁ, VS, ÖJ.

5 þm. (HG, KHG, MF, SJS, SvG) greiddu ekki atkv.

28 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, FrS, GE, GuðjG, GÁS, GÁ, HÁs, IP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KPál, LMR, RA, RG, SJóh, SF, TIO, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:11]

Hjörleifur Guttormsson:


[11:13]

Sólveig Pétursdóttir: