1997-03-17 15:14:50# 121. lþ.#F 91.#4. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 15:16:37| A gert 21 15:59
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 407. mál. --- Þskj. 704.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:16]

Frv. vísað til 2. umr. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, LB, MagnA, MS, MF, ÓE, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁMM, DO, EgJ, EOK, FI, GÁ, GMS, HG, JBH, KPál, ÓÖH, RA, RG, SighB, SF, SP, StG, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:15]

Svavar Gestsson:


Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.