1997-03-17 15:16:37# 121. lþ.#F 91.#5. fundur. Lánasjóður landbúnaðarins., til 15:17:38| A gert 18 8:39
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur

Lánasjóður landbúnaðarins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 424. mál. --- Þskj. 728.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:17]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, LB, MagnA, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (BH, GE, GÁS, HG, KHG, KÁ, KH, MF, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (DO, EgJ, FI, GÁ, JBH, KPál, ÓÖH, RA, RG, SighB, SF, SP, StG) fjarstaddir.