1997-03-18 13:36:47# 121. lþ.#F 92.#1. fundur. Flugskóli Íslands., til 13:40:02| A gert 19 8:31
[prenta uppsett í dálka] 92. fundur

Flugskóli Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 152. mál. --- Þskj. 168, nál. 754 og 755.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

Till. í nál. 755 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 23:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, RG, SighB, SJóh, SvG.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, EgJ, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, MS, ÓE, PP, SAÞ, SF, TIO, ÞorstP, ÖS.

26 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, EOK, FI, FrS, GÁ, GMS, HÁs, IP, JBH, KÁ, KPál, LB, MagnA, MF, ÓÖH, PHB, RA, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÖJ) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, BBj, EgJ, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, MS, ÓE, PP, SAÞ, SF, TIO, ÞorstP, ÖS.

14 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, MagnA, RG, SighB, SJóh, SvG) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, EOK, FI, FrS, GÁ, GMS, HÁs, IP, JBH, KÁ, KPál, LB, MF, ÓÖH, PHB, RA, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÖJ) fjarstaddir.

2.--6. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, BBj, EgJ, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, MS, ÓE, PP, SighB, SAÞ, SF, TIO, ÞorstP, ÖS.

11 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, RG, SJóh) greiddu ekki atkv.

27 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, EOK, FI, FrS, GÁ, GMS, HÁs, IP, JBH, KÁ, KPál, LB, MagnA, MF, ÓÖH, PHB, RA, SP, StG, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 754 samþ. með 23 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, EgJ, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, MS, ÓE, PP, SAÞ, SF, TIO, ÞorstP, ÖS.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, MagnA, RG, SighB, SJóh) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, EOK, FI, FrS, GÁ, GMS, HÁs, IP, JBH, KÁ, KPál, LB, MF, ÓÖH, PHB, RA, SP, StG, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÖJ) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 23 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, EgJ, GHH, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, MS, ÓE, PP, SAÞ, SF, StB, TIO, ÞorstP, ÖS.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MagnA, RG, SighB, SJóh) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, IP, JBH, KPál, LB, MF, ÓÖH, PHB, RA, SP, StG, SJS, SvG, VS, VE, ÖJ) fjarstaddir.

8.--9. gr. samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, EgJ, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, MS, ÓE, PP, SAÞ, SF, StB, TIO, ÞorstP, ÖS.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MagnA, RG, SighB, SJóh) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, EOK, FI, FrS, GÁ, GMS, HÁs, IP, JBH, KPál, LB, MF, ÓÖH, PHB, RA, SP, StG, SJS, SvG, VS, VE, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KH, MagnA, MS, ÓE, PP, RG, SAÞ, SF, StB, TIO, ÞorstP, ÖS.

5 þm. (BH, HG, KHG, SighB, SJóh) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, EOK, FI, FrS, GÁ, GMS, HÁs, IP, JBH, KÁ, KPál, LB, MF, ÓÖH, PHB, RA, SP, StG, SJS, SvG, VS, VE, ÖJ) fjarstaddir.