Útbýting 121. þingi, 86. fundi 1997-03-10 15:10:51, gert 11 17:34

Brunavarnir og brunamál, 346. mál, nál. allshn., þskj. 712.

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 414. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 715.

Jafnréttismál innan þjóðkirkjunnar, 359. mál, svar dómsmrh., þskj. 699.

Lögræðislög, 410. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 707.

Tekjur ríkissjóðs af skráningu skipa, 235. mál, svar fjmrh., þskj. 709.

Veiting ríkisborgararéttar, 413. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 714.

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu, 411. mál, þáltill. SvanJ o.fl., þskj. 708.