Útbýting 121. þingi, 90. fundi 1997-03-13 15:19:03, gert 17 15:25

Álbræðsla á Grundartanga, 445. mál, stjfrv. (iðnrh.), þskj. 757.

Bókhald, 446. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 758.

Flugskóli Íslands, 152. mál, nál. meiri hluta samgn., þskj. 754; nál. minni hluta samgn., þskj. 755.

Kynning á réttaraðstoð, 440. mál, fsp. RG, þskj. 750.

Nauðasamningar, 442. mál, fsp. RG, þskj. 752.

Ráðstefna einkavæðingarnefndar, 371. mál, svar forsrh., þskj. 744.

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga, 439. mál, fsp. RG, þskj. 749.

Samningar um lækkun meðlagsskulda, 441. mál, fsp. RG, þskj. 751.

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun, 444. mál, stjfrv. (sjútvrh.), þskj. 756.

Störf jaðarskattanefndar, 443. mál, fsp. SighB, þskj. 753.

Uppgjör á vangoldnum söluskatti, 438. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 747.

Virðisaukaskattur, 437. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 746.