Útbýting 121. þingi, 92. fundi 1997-03-18 16:38:38, gert 19 8:31

Atvinnuleyfi útlendinga, 296. mál, svar félmrh., þskj. 765.

Hvíldar- og þjónustustaðir fyrir ökumenn flutningabifreiða, 462. mál, fsp. HjálmJ, þskj. 777.

Innheimta þungaskatts, 463. mál, fsp. HjálmJ, þskj. 778.

Útflutningur á ferskum fiski, 274. mál, svar sjútvrh., þskj. 764.