1997-04-04 14:28:30# 121. lþ.#F 99.#14. fundur. Sóttvarnalög., til 14:29:07| A gert 11 13:5
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur

Sóttvarnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 191. mál (heildarlög). --- Þskj. 855.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:29]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JBH, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÖS.

25 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, GMS, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, LB, ÓÖH, PP, RA, SF, SP, SJS, StB, VE, ÞorstP, ÖJ) fjarstaddir.