1997-04-07 13:12:24# 121. lþ.#F 100.#11. fundur. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna., til 13:12:43| A gert 15 13:33
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 414. mál (rekstrarleyfi). --- Þskj. 715.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:12]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, BBj, EKG, FrS, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, StG, SJS, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BH, DO, EgJ, EOK, FI, GHH, GMS, HÁs, JóhS, RA, SF, StB, SvanJ, VE, ÖS) fjarstaddir.