1997-04-22 13:38:08# 121. lþ.#F 109.#4. fundur. Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands., til 14:29:10| A gert 23 10:32
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 409. mál. --- Þskj. 706, nál. 938, 980 og 982, brtt. 939, 981 og 983.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:42]

Till. í nál. 982 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 34:10 atkv. og sögðu

 já:
BH, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ.
nei:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GBeck, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:39]

Svavar Gestsson:


[13:40]

Jón Baldvin Hannibalsson:


[13:42]

Guðmundur Árni Stefánsson:


1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
VS, ÞSverr, ÞorstP, ÖS, ÓE, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, ÓÞÞ, HÁs, HjálmJ, ÞJ, ÍGP, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, KF, LB, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP.

8 þm. (ÖJ, BH, GÁS, GBeck, JóhS, SJóh, SvG, RA) greiddu ekki atkv.

18 þm. (TIO, ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ) fjarstaddir.

11 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:43]

Ögmundur Jónasson:


[13:45]

Ágúst Einarsson:


[13:46]

Geir H. Haarde:


[13:47]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[13:48]

Ólafur Þ. Þórðarson:


[13:49]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[13:50]

Jón Baldvin Hannibalsson:


[13:52]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[13:53]

Pétur H. Blöndal:


[13:54]

Sighvatur Björgvinsson:


[13:55]

Svavar Gestsson:


Brtt. 981,1 felld með 26:19 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
GBeck, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS, ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, RA.
nei:
HjálmJ, ÞJ, ÍGP, JónK, KPál, KF, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞSverr, ÞorstP, ÓE, ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, ÓÞÞ, HÁs.

18 þm. (KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO, ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ) fjarstaddir.

6 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:58]

Svavar Gestsson:


[14:00]

Ögmundur Jónasson:


[14:01]

Össur Skarphéðinsson:


[14:01]

Ágúst Einarsson:


[14:03]

Viðskiptaráðherra (Finnur Ingólfsson):


[14:04]

Guðmundur Árni Stefánsson:


Brtt. 983,1 kom ekki til atkv.

2. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 983,2 felld með 37:6 atkv. og sögðu

 já:
BH, GBeck, RA, SJóh, SvG, ÖJ.
nei:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

1 þm. (GÁS) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, ÓÞÞ, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:07]

Svavar Gestsson:


[14:08]

Ágúst Einarsson:


Brtt. 981,2.a felld með 25:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ.

20 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO, ÞSverr, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 981,2.b felld með 26:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:12]

Ágúst Einarsson:


3. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

11 þm. (BH, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 981,3 felld með 26:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JBH, KÁ, KH, LB, RG, SighB, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

8 þm. (BH, GBeck, GÁS, JóhS, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:14]

Jón Baldvin Hannibalsson:


4. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 939,1 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

8 þm. (BH, GÁS, GGuðbj, JóhS, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GBeck, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

11 þm. (BH, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 939,2.a samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

11 þm. (BH, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 981,4 felld með 25:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, ÓÞÞ, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:17]

Ágúst Einarsson:


[14:18]

Svavar Gestsson:


Brtt. 939,2.b samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

11 þm. (BH, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, LB, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

11 þm. (BH, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

11 þm. (BH, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

8. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

6 þm. (BH, GBeck, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 981,5 felld með 26:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:22]

Jón Baldvin Hannibalsson:


[14:23]

Pétur H. Blöndal:


[14:24]

Svavar Gestsson:


Brtt. 983,3 kom ekki til atkv.

9. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

10. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

8 þm. (BH, GBeck, GGuðbj, JóhS, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 983,4 felld með 25:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GB, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GHall, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

11. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

6 þm. (BH, GBeck, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

12.--18. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁS*, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

7 þm. (BH, GBeck, JóhS, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr., ætlaði ekki að greiða atkv.]

Brtt. 939,3 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

8 þm. (BH, GBeck, GÁS, JóhS, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

19. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

8 þm. (BH, GBeck, GÁS, JóhS, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, ÓÞÞ, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO, ÖS) fjarstaddir.

20.--22. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

10 þm. (BH, GBeck, GÁS, JóhS, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS.

6 þm. (BH, GBeck, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, KHG, MS, MF, ÓÖH, StG, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.