1997-04-23 16:00:19# 121. lþ.#F 111.#1. fundur. Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf., til 16:12:40| A gert 23 19:1
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf., frh. 2. umr.

Stjfrv., 408. mál. --- Þskj. 705, nál. 940, 957 og 984, brtt. 941.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:03]

Till. í nál. 957 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 26:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

20 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, ÓÞÞ, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:01]

Svavar Gestsson:


Till. í nál. 984 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar kom ekki til atkv.

1. gr. samþ. með 27:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:03]

Ágúst Einarsson:


[16:04]

Svavar Gestsson:


[16:06]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[16:06]

Pétur H. Blöndal:


2.--3. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖS*.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkv.]

Brtt. 941,1 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

5. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

6.--9. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

10.--11. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁMM, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GBeck, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SvG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖJ, ÖS.

4 þm. (BH, JóhS, LB, PHB) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

12.--13. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 941,2 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

15.--21. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GBeck, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr.

12 þm. (ÁRJ, BH, GBeck, JóhS, KÁ, KH, LB, RG, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SighB, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.