1997-04-23 16:15:37# 121. lþ.#F 111.#6. fundur. Bókhald., til 16:15:54| A gert 28 13:39
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur

Bókhald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 446. mál (viðurkenndir bókarar). --- Þskj. 758.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:15]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁMM, ÁRJ, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GBeck, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjálmJ, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SvG, VS, ÞorstP, ÞJ, ÞSverr, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, FrS, GuðjG, HBl, HjÁ, ÍGP, JBH, KHG, MF, ÓÖH, RA, SJS, StB, SvanJ, TIO) fjarstaddir.