1997-05-05 16:01:52# 121. lþ.#F 116.#2. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 16:23:21| A gert 6 10:34
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 407. mál. --- Þskj. 704, nál. 942, 985, 986 og 988, brtt. 943 og 987.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:05]

Till. í nál. 985 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 26:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, PHB, RG, SighB, SvanJ.
nei:
ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ.

8 þm. (BH, HG, KHG, MF, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, RA, SAÞ, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:02]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[16:04]

Ágúst Einarsson:


Till. í nál. 988 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar kom ekki til atkv.

Brtt. 987,1 felld með 27:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:06]

Ágúst Einarsson:


[16:07]

Pétur H. Blöndal:


1. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, SJS, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

Brtt. 943,1 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, RG, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, RG, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:09]

Guðmundur Árni Stefánsson:


3. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, RG, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ, ÖJ, ÖS.

2 þm. (JBH, PHB) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

Brtt. 987,2 felld með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SighB, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:11]

Steingrímur J. Sigfússon:


4. gr. samþ. með 28:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ.
nei:
BH, HG, KHG, MF, SJóh, SvG, ÖJ.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GÁS, GGuðbj, JBH, KÁ, KH, PHB, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:13]

Svavar Gestsson:


5.--6. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ, ÖJ.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, PHB, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

Brtt. 943,2.a samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ.

16 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, PHB, RG, SighB, SvanJ, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

Brtt. 943,2.b samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, SJS, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ, ÖJ.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

8. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ, ÖJ.

12 þm. (ÁE, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, PHB, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

9. gr., fyrri mgr., samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ, ÖJ.
nei:
MF*.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, PHB, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SighB, SAÞ, VE) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

9. gr., síðari mgr., samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÞJ.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:18]

Kristinn H. Gunnarsson:


10. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ, ÖJ.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, PHB, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 943,3 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ) fjarstaddir.

11. gr., svo breytt, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ) fjarstaddir.

12.--13. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ) fjarstaddir.

14.--20. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 943,4 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ) fjarstaddir.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, EOK, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, SvanJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JBH, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ, ÖJ, ÖS.

2 þm. (KÁ, KH*) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, EOK, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]