1997-05-05 16:24:00# 121. lþ.#F 116.#3. fundur. Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga., til 17:02:08| D gert 6 10:34
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 237. mál. --- Þskj. 355, nál. 807 og 833, brtt. 808 og 967.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:29]

Brtt. 808,1 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, SF, SP, StG, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DO, EgJ, EOK, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, RA, SAÞ) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:24]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[16:25]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[16:27]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[16:28]

Rannveig Guðmundsdóttir:


1. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ, ÖJ.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, DO, EgJ, EOK, FrS, GE, GÁS, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, RA, SighB, SAÞ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:29]

Svavar Gestsson:


[16:30]

Kristín Ástgeirsdóttir:


Brtt. 808,2 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GE, GÁS, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SAÞ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:32]

Svavar Gestsson:


[16:32]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[16:33]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


2. gr., svo breytt, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, DO, EgJ, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SAÞ, ÖS) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:34]

Margrét Frímannsdóttir:


[16:35]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[16:35]

Svavar Gestsson:


[16:36]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[16:36]

Siv Friðleifsdóttir:


[16:37]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


Brtt. 808,3 (ný 3. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, ÓE, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞJ.

19 þm. (ÁE, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, ÁRJ, DO, EgJ, EOK, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, KF, LB, MS, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SAÞ) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:38]

Svavar Gestsson:


[16:39]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[16:40]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[16:41]

Valgerður Sverrisdóttir:


[16:42]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[16:43]

Svavar Gestsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:45]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson) (um atkvæðagreiðslu):


[16:46]

Kristín Ástgeirsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:48]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:49]

Bryndís Hlöðversdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:51]

Össur Skarphéðinsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:54]

Margrét Frímannsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:56]

Rannveig Guðmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:59]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson) (um atkvæðagreiðslu):


[17:00]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[17:01]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):