1997-05-05 17:43:00# 121. lþ.#F 116.#8. fundur. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum., til 17:55:43| A gert 6 10:34
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 256. mál (heildarlög). --- Þskj. 487, nál. 975, brtt. 976.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:43]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 976,1 samþ. með 41 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 976,2 (ný 4. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RG, SJóh, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞJ, ÖJ.

21 þm. (ÁMM, EgJ, EOK, FI, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JBH, KF, ÓÖH, ÓÞÞ, RA, SighB, SAÞ, SP, StG, SvanJ, ÞorstP, ÖS) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:45]

Hjörleifur Guttormsson:


5. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 976,3 samþ. með 42 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞJ, ÖJ.

4 þm. (GGuðbj, KHG, KÁ, KH) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, EgJ, EOK, FI, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JBH, KF, ÓÖH, RA, SAÞ, StG, SvanJ, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 976,4 samþ. með 45 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞJ, ÖJ.

1 þm. (KHG) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, EgJ, EOK, FI, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JBH, KF, ÓÖH, RA, SAÞ, StG, SvanJ, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

8. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 976,5 samþ. með 44 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 976,6 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞJ, ÖJ, ÖS.

16 þm. (ÁMM, EOK, FI, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JBH, KF, LB, ÓÖH, RA, SAÞ, SvanJ, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:49]

Kristinn H. Gunnarsson:


10. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

11.--13. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

14. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, RG, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞJ, ÖJ, ÖS.

3 þm. (KHG, MF, SighB) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, BH, EOK, FI, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JBH, KF, LB, ÓÖH, PHB, RA, SAÞ, SvanJ, ÞorstP) fjarstaddir.

15.--17. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 976,7 (nýtt ákv. til brb. I) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞJ, ÖJ.

16 þm. (ÁMM, FI, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JBH, KF, ÓÖH, ÓÞÞ, RA, SAÞ, SvanJ, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:52]

Hjörleifur Guttormsson:


Ákvæði til brb. II samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞJ, ÖJ.

1 þm. (SF*) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, FI, FrS, GE, HÁs, HBl, ÍGP, JBH, KF, ÓÖH, RA, SAÞ, SvanJ, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.