1997-05-07 15:54:13# 121. lþ.#F 119.#11. fundur. Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins., til 15:56:35| A gert 9 12:3
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur

Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins, frh. síðari umr.

Stjtill., 555. mál. --- Þskj. 913, nál. 1061 og 1062.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:56]

Tillgr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvG, VS, ÖJ, ÖS.

24 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BH, DO, EgJ, FrS, GE, GGuðbj, HÁs, HBl, JBH, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, RG, SighB, SP, StG, SJS, SvanJ, TIO, VE, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:54]

Steingrímur J. Sigfússon:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, ÖJ.

23 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BH, DO, EgJ, FrS, GE, GGuðbj, HÁs, HBl, JBH, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, RG, SighB, SP, StG, TIO, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.