1997-05-09 13:57:30# 121. lþ.#F 120.#2. fundur. Hlutafélög., til 14:02:43| A gert 23 9:4
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur

Hlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 504. mál (hlutafélagaskrá). --- Þskj. 1117.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:02]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BH, EKG, EOK, FI, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvG, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

28 þm. (ArnbS, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HÁs, HBl, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, RG, SighB, SF, SJS, SvanJ, TIO, VS) fjarstaddir.