1997-05-12 16:41:12# 121. lþ.#F 122.#1. fundur. Staða þjóðkirkjunnar., til 17:12:13| A gert 13 8:41
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur

Staða þjóðkirkjunnar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 301. mál. --- Þskj. 557, nál. 1030, brtt. 1031, 1064 og 1105.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:43]

Brtt. 1031,1 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

7 þm. (ÁRJ, BH, HG, JBH, KH, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, GuðjG, GGuðbj, HÁs, HBl, LB, PP, RA, StG, SJS, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:42]

Kristín Halldórsdóttir:


1. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

8 þm. (ÁRJ, BH, HG, JBH, KH, MF, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, GuðjG, GGuðbj, HÁs, HBl, LB, PP, RA, StG, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:43]

Hjörleifur Guttormsson:


2.--10. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HÁs, HBl, JBH, LB, PP, RA, StG, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:46]

Svavar Gestsson:


Brtt. 1031,2 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, RA, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

11. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GÁ, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, RA, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

12.--19. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, RA, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

Brtt. 1064 felld með 28:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁMM, BBj, FI, FrS, GHH, GB, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞorstP.

3 þm. (GÁ, KH, SvG) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:48]

Guðmundur Árni Stefánsson:


Brtt. 1031,3 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

20. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (GÁS, KH, RG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

21.--22. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, StG, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,4 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, StG, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

23. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, StG, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,5 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, SJóh, StG, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

24. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, SJóh, StG, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

25.--27. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, SJóh, StG, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,6 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, SJóh, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

28. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, StG, SJS, VE, ÖJ) fjarstaddir.

29. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, KHG, LB, ÓÖH, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

Brtt. 1031,7 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, KHG, LB, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, StG, SJS, SvanJ, VE) fjarstaddir.

30. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, KHG, LB, ÓÖH, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

31.--34. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GÁ, GGuðbj, HBl, IP, JBH, KHG, LB, MF, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

Brtt. 1031,8 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, IP, JBH, KHG, LB, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

35. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, IP, JBH, KHG, LB, PP, StG, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

36. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, IP, JBH, KHG, LB, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

Brtt. 1031,9 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, IP, JBH, LB, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

37. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, IP, JBH, LB, PP, SighB, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

Brtt. 1031,10 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, IP, JBH, LB, PP, StG, SJS, SvanJ) fjarstaddir.

38. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, IP, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,11 samþ. með 36:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, GÁS, MF, SJóh, ÖJ, ÖS.

6 þm. (ÁRJ, KÁ, KH, RG, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, HjálmJ, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:56]

Kristín Ástgeirsdóttir:


39. gr., svo breytt, samþ. með 37:4 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, SJóh, ÖJ, ÖS.

8 þm. (ÁRJ, GÁS, KÁ, KH, MF, RG, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

40.--42. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,12 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GuðjG, GGuðbj, HÁs, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS, SvanJ) fjarstaddir.

43. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

44.--47. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, MF, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,13 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, RA, StG, SJS) fjarstaddir.

48. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

49.--52. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,14 (53. gr. falli brott) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,15 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, GuðjG, GÁ, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

54. gr. (verður 53. gr.), svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, GuðjG, GÁ, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, RG, StG, SJS, SvanJ, VE) fjarstaddir.

55.--56. gr. (verða 54.--55. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,16 (57. gr. falli brott) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, GuðjG, GÁ, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,17 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EgJ, EKG, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, RG, SJóh, StG, SJS, SvanJ) fjarstaddir.

58. gr. (verður 56. gr.), svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, KÁ, LB, PP, StG, SJS, VE) fjarstaddir.

Brtt. 1031,18 (ný 59. gr., verður 57. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, BBj, BH, EOK, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, DO, EgJ, EKG, FI, GuðjG, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, SighB, StG, SJS) fjarstaddir.

60. gr. (verður 58. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

3 þm. (KH, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GB, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

61.--63. gr. (verða 59.--61. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁRJ, BH, HG, KÁ, KH, RA, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GB, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, SighB, StG, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:04]

Hjörleifur Guttormsson:


64. gr. (verður 62. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GB, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1031,19 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GB, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

65. gr. (verður 63. gr.), svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, BBj, BH, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, DO, EKG, GuðjG, GB, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, RA, StG, SJS, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1105 felld með 31:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, ÓÞÞ*, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (GÁS, SighB) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GB, GGuðbj, HBl, JBH, LB, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:07]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[17:08]

Ögmundur Jónasson:


[17:10]

Ólafur Þ. Þórðarson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.