1997-05-12 17:12:16# 121. lþ.#F 122.#2. fundur. Biskupskosning., til 17:13:45| A gert 13 8:41
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur

Biskupskosning, frh. 2. umr.

Stjfrv., 302. mál (kosningarréttur við biskupskjör). --- Þskj. 558, nál. 1033.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:12]

Brtt. í nál. 1033 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GHall, GGuðbj, HBl, JBH, KPál, LB, MF, ÓÞÞ, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GHall, GGuðbj, HBl, JBH, LB, MF, ÓÞÞ, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, GuðjG, GHall, GGuðbj, HBl, JBH, LB, MF, ÓÞÞ, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.