1997-05-12 17:16:27# 121. lþ.#F 122.#5. fundur. Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala., til 17:26:13| A gert 13 8:41
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala, frh. 2. umr.

Stjfrv., 28. mál (heildarlög). --- Þskj. 28, nál. 1003 og 1106, brtt. 1004 og 1107.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:17]

Brtt. 1004,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1004,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1004,3 samþ. með 30:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, ÓÞÞ, RA, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

16 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EKG, GuðjG, GHall, GGuðbj, HÁs, JBH, LB, ÓÖH, PP, RG, StG, SJS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:18]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[17:19]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 1107 felld með 31:14 atkv. og sögðu

 já:
BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EKG, EOK, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, JBH, LB, ÓÖH, PP, RG, StG, SJS) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 31:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EKG, EOK, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, JBH, LB, ÓÖH, PP, RG, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

6.--11. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1004,4 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁE, BH, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EKG, EOK, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, JóhS, JBH, LB, ÓÖH, PP, RG, StG, SJS, ÖS) fjarstaddur.

12. gr., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SighB, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EKG, EOK, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, JBH, LB, ÓÖH, PP, RG, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

13. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

14. gr. samþ. með 28:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

19 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, DO, EKG, EOK, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjálmJ, JBH, LB, ÓÖH, PP, RG, StG, SJS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:23]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[17:24]

Ögmundur Jónasson:


15.--19. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.