1997-05-12 17:31:56# 121. lþ.#F 122.#8. fundur. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum., til 17:32:52| A gert 13 9:23
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 256. mál (heildarlög). --- Þskj. 1090, brtt. 1111.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:32]

Brtt. 1111 kölluð aftur.

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, FI, GHH, GE, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

16 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GHall, GGuðbj, HBl, JBH, LB, ÓÖH, PP, StG, SJS) fjarstaddir.