1997-05-12 17:49:36# 121. lþ.#F 122.#13. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 17:57:43| A gert 13 8:41
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 528. mál (skatthlutfall, barnabætur o.fl.). --- Þskj. 880, nál. 1070 og 1173, brtt. 1071.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:54]

[17:50]

Ágúst Einarsson (um atkvæðagreiðslu):


[17:51]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):


[17:51]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1071,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

1. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 22 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, PHB, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, JBH, KF, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SAÞ, SP, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 22 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, StB, TIO, VE, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, JBH, KF, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SP, StG, SJS, SvanJ, VS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1071,2 samþ. með 20 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, MS, PHB, SAÞ, SF, StB, TIO, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, IP, JBH, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SP, StG, SJS, VS, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 20 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, ÍGP, JónK, MS, PHB, SAÞ, SF, TIO, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JBH, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SP, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1071,3 samþ. með 22 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, MS, PHB, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, IP, JBH, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SP, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

4. gr. (verður 5. gr.), svo breytt, samþ. með 22 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, MS, PHB, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, IP, JBH, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SP, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1071,4 samþ. með 21 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, ÍGP, JónK, MS, PHB, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JBH, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SP, StG, SJS, SvG, ÖS) fjarstaddir.

5. gr. (verður 6. gr.), svo breytt, samþ. með 22 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, MS, PHB, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, IP, JBH, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SP, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, HBl, HjálmJ, ÍGP, JónK, MS, PHB, SAÞ, SF, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ArnbS, ÁRÁ, DO, EKG, EOK, FI, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, IP, JBH, KF, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SighB, SP, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.