1997-05-13 11:06:55# 121. lþ.#F 123.#6. fundur. Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf., til 11:08:59| A gert 5 14:40
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf., frh. 3. umr.

Stjfrv., 408. mál. --- Þskj. 1017.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:08]

Frv. samþ. með 31:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, FI, FrS, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, HG, KHG, MF, PHB, SJóh, SvG, ÖJ.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁJ, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, JBH, PP, RA, SighB, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:07]

Svavar Gestsson:


[11:08]

Ágúst Einarsson: